Solution E


 
New Solution

ICP-CC408E-CN 防盗报警控制器

 • 支持8个有线防区
 • 支持RSC远程控制
 • 事件邮件提醒
 • 支持文本、图标及触屏键盘
 • 支持多种通讯格式
 
 
New Solution

ICP-CC488E-CN 报警主机,16个区域

 • 支持16个有线/无线防区
 • 支持 RSC 远程控制
 • 支持 RADION 无线远程控制
 • 事件邮件提醒
 • 支持文本、图标及触屏键盘
 
 
New Solution

ICP-CC498E-CN 报警主机,8个区域

 • 支持8个有线防区
 • 支持RSC远程控制
 • 事件邮件提醒
 • 支持文本、图标及触屏键盘
 • 支持多种通讯格式