NDA-U-CMT 角落安装适配器

商业类型: NDA-U-CMT
产品编号: F.01U.324.946

NDA-U-CMT 角落安装适配器
  • 适用于将博世摄像机安装到外部墙角
  • 采用模块化设计,用于快捷、方便的安装
  • 采用耐腐蚀保护层,便于保持美观