NDA-3050-PIP 悬吊式接口板,全景5000

商业类型: NDA-3050-PIP
产品编号: F.01U.334.192

NDA-3050-PIP 悬吊式接口板,全景5000
  • 适用于FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP的悬吊式接口板
  • 采用耐腐蚀保护层,便于保持美观
  • 采用模块化设计,用于快捷、方便的安装