DCN-MICL-D 隨插即用長柄麥克風,黑色

Commercial Type No.: DCN-MICL-D
Product No.: F.01U.077.942

DCN-MICL-D 隨插即用長柄麥克風,黑色
  • 單向麥克風及可調整的柄
  • 內建防噴罩與防風罩
 

Belongs to

DCN‑MICS/L 短柄/長柄隨插即用麥克風

提供銀色或深色的兩種柄長