ADC 0512 A 512 個偵測點定址卡

Commercial Type No.: ADC 0512 A
Product No.: 4.998.137.283

ADC 0512 A 512 個偵測點定址卡
  • 一張卡片上最多有 512 組位址
  • 一部控制主機上最多有四張卡片
 

Belongs to

位址卡

最多適用於 64、128、512、1024 或 2048 組位址。