NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架,大型

Commercial Type No.: NDA-U-PMAL
Product No.: F.01U.324.944

NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架,大型
  • 桿架轉接掛架,適合將類似 Bosch 監控機櫃的配件安裝在桿架或桅杆上
  • 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
  • 耐風雨表面處理,可維持表面外觀