NDA-U-PSMB 懸吊式壁掛/天花板支架 SMB

Commercial Type No.: NDA-U-PSMB
Product No.: F.01U.324.942

NDA-U-PSMB 懸吊式壁掛/天花板支架 SMB
  • 用於牆掛架或管件掛架的嵌頂架設箱 (SMB)。
  • 可使用導線管 (M25 或 ¾ 英吋) 安裝
  • 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
  • 耐風雨表面處理,可維持表面外觀
  • 適合室內和室外使用的防破壞設計