NDA-4020-PIP AUTODOME 4000 用懸吊掛架介面接合板

Commercial Type No.: NDA-4020-PIP
Product No.: F.01U.324.952

NDA-4020-PIP AUTODOME 4000 用懸吊掛架介面接合板
  • AUTODOME IP 4000i 專用懸掛介面板
  • 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
  • 耐風雨表面處理,可維持表面外觀