NDA-5031-PIP NDI-4/5000 用懸吊掛架介面接合板

Commercial Type No.: NDA-5031-PIP
Product No.: F.01U.329.708

NDA-5031-PIP NDI-4/5000 用懸吊掛架介面接合板
  • 適用於室內 FLEXIDOME IP 4/5000i 的懸掛介面板
  • 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
  • 耐風雨表面處理,可維持表面外觀