Bosch VMS Viewer 7.5

Bosch VMS Viewer 7.5
  • 即時檢視多部攝影機
  • 從儲存裝置播放及匯出
  • PTZ 控制與數位縮放
  • 鑑識搜尋
  • 即時與播放站點
 

Product variants

MBV-BVWR-75 Viewer 基本授權

Commercial Type No.: MBV-BVWR-75
Product No.: F.01U.341.253

 
MBV-XCHAN-VWR 攝影機/解碼器擴充授權

Commercial Type No.: MBV-XCHAN-VWR
Product No.: F.01U.341.250

 
 
MBV-XDVR-VWR DVR 擴充授權

Commercial Type No.: MBV-XDVR-VWR
Product No.: F.01U.341.251

 
MBV-XSITE-VWR 站點擴充授權

Commercial Type No.: MBV-XSITE-VWR
Product No.: F.01U.341.252